Padmaasana (Lotus Pose)
       
     
Sukhasana
       
     
Pavan Muktasana
       
     
Supta Vajrasana
       
     
Halasana
       
     
Mayurasana
       
     
Mayuriasana
       
     
Sarvangasana
       
     
Malasana
       
     
Padmaasana (Lotus Pose)
       
     
Padmaasana (Lotus Pose)
Sukhasana
       
     
Sukhasana
Pavan Muktasana
       
     
Pavan Muktasana

Knee/Chest Pose

Supta Vajrasana
       
     
Supta Vajrasana

Supine Thunderbolt Pose

Halasana
       
     
Halasana

Plough Pose

Mayurasana
       
     
Mayurasana

Peacock pose

Mayuriasana
       
     
Mayuriasana

Female Peacock Pose

Sarvangasana
       
     
Sarvangasana

Shoulderstand

Malasana
       
     
Malasana