Pranamasana
       
     
Hasta Uttanasana
       
     
Pada Hastasana
       
     
Ashwa Sanchalanasana
       
     
Parvatasana
       
     
Astanga Namaskar
       
     
Bhujangasana
       
     
Parvatasana
       
     
Ashwa Sanchalanasana
       
     
Pada Hastasana
       
     
Hasta Uttanasana
       
     
Pranamasana
       
     
Pranamasana
       
     
Pranamasana

(Hands Together In Prayer)
Om Mitraya Namaha
Exhale

Hasta Uttanasana
       
     
Hasta Uttanasana

(Hands Up)
Om Ravaye Namaha
Inhale

Pada Hastasana
       
     
Pada Hastasana

(Hands To Feet)
Om Suraya Namaha 
Exhale

Ashwa Sanchalanasana
       
     
Ashwa Sanchalanasana

(Horse Riding)
Om Bhanave Namaha
Inhale

Parvatasana
       
     
Parvatasana

(Mountain)
Om Khagaya Namaha
Exhale

Astanga Namaskar
       
     
Astanga Namaskar

(Eight Point Prayer, Plank)
Om Pushne Namaha
Hold

Bhujangasana
       
     
Bhujangasana

(Cobra)
Om Hiranyagarbhaya Namah
Inhale

Parvatasana
       
     
Parvatasana

(Mountain)
Om Marichaye Namah
Exhale

Ashwa Sanchalanasana
       
     
Ashwa Sanchalanasana

(Horse Riding)
Om Adityaya Namah
Inhale

Pada Hastasana
       
     
Pada Hastasana

(Hands To Feet)
Om Savitre Namaha
Inhale

Hasta Uttanasana
       
     
Hasta Uttanasana

(Hands Up)
Om Arkaya Namha
Inhale

Pranamasana
       
     
Pranamasana

(Hands Together In Prayer)
Om Bhaskaraya Namaha
Exhale